AKB48毕业生 对须藤凛凛花结婚发表看法
2017-06-19 | 来源: 网络 | 编辑:weiyi

[本文导读]被称为008的NMB48成员须藤凛凛花在总选举突然发表结婚消息引起轩然大波。

  被称为008的NMB48成员须藤凛凛花在总选举突然发表结婚消息引起轩然大波。。。。

 

 

 

 

 

 

  AKB的毕业生们也发表了自己的看法,大岛优子在自己的ins直播上戴上了写有“FUCK”字样的帽子,说「我的帽子代表我想说的话!」,前任总监督高桥南表示同优子,前田敦子委婉地说时代不一样了。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
关键字: 须藤凛凛花 结婚
  • 黄宝美拍bnt写
  • ​秀智婚纱概
  • 金旼序拍bnt写
  • 歌手金请夏拍
  • 姜素拉拍泳装
  • 朴信惠新画报